Ohjeita IPU:ssa toimimiseen

 1. Järjestäytyminen

 2. Vaalit

 3. Mitä tehdä käytännössä?

 4. Miten ehdokkaaksi?

Tämän toimintamallin tarkoitus on kertoa, miten Itsenäisyyspuolueen (IPU) tavoitteita voidaan viedä eteenpäin. Tavoitteet löytyvät periaateohjelmasta, tavoiteohjelmasta ja vaaliohjelmista -->  ohjelmat

Toimintamalli on tehty apuvälineeksi..

IPU pyrkii vaikuttamaan eri tavoin. Julkaisutoiminta ja esim. nettisivut vaikuttavat välillisesti. IPU:n työllä on merkittävää välillistä vaikutusta, vaikka sillä ei ole ollut kansanedustajia. IPU:n toiminta tähtää siihen, että siitä tulee suuri puolue ja yhteiskunnallisen muutoksen väline. IPU osallistuu kunnallisiin ja valtiollisiin vaaleihin. Jos IPU osallistuu EU-vaaleihin, sen tärkein vaaliteema on Suomen eroaminen EU:sta.

IPU:n toiminta on pitkäjänteistä. Pidämme kiinni perustavoitteista, jotka löytyvät IPU:n periaateohjelmasta. Tuloksellinen toiminta vaatii järjestynyttä toimintaa paikallisesti ja alueellisesti sekä toiminnan rahoitusta.

Puolueen toimintaa ohjaavat sen säännöt. Piireillä ja osastoilla on omat sääntönsä. IPU:n nimissä toimittaessa luodaan kuvaa koko puolueesta. Haluamme että tuo kuva on rakentava.

1. Järjestäytyminen

Paikallisosasto

Paikallisosaston (osaston) tavoitteena on tarjota kanava työhön IPU:n tavoitteiden puolesta. Toiminnan tulee olla mielekästä ja myönteistä.

Ihmisten erilaisuutta pitää sietää. Yhteishenki ratkaisee paljon.

Osasto voi olla kuntakohtainen, seutukunnallinen tai muuta sovittavaa aluejakoa noudattava.

Osasto vastaa kunnallisvaaleihin osallistumisesta alueellaan ja saa siihen puolueen valtuutuksen. Osastolla on oltava puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja.

Järjestäytyminen ja vastuuhenkilöt tarvitaan, jotta voidaan toimia pitkäjänteisesti. Osasto tarvitsee rahaliikenteeseen pankkitilin (Pankkitilin avaamiseen tarvitaan osaston kokouksen päätös ja ote kokouksen pöytäkirjasta. Otteesta on käytävä ilmi mihin pankkiin tili avataan ja keille myönnetään tilinkäyttöoikeus).

On hyvä kokoontua säännöllisesti. Tiedonvälitys on avainasemassa. Siksi tiedottaja on tärkeä. Netistä löytyviä ilmaispalveluja on syytä käyttää (esim. facefook, youtube, skype, bambuser)

Toiminnassa on syytä käyttää uusia välineitä kuten nettiä, mutta suoraa yhteyttä ihmisiin ei pidä unohtaa. Tehokkain vaikutus on ihmisten keskinäisellä keskustelulla.

Osaston toiminta aloitetaan pitämällä perustamiskokous (vähintään kolme henkilöä), hyväksymällä osaston säännöt  ja valitsemalla vastuuhenkilöt. Mallisäännöt ja perustamisasiakirja on saatavissa puoluesihteeri@ipu.fi  tai info@ipu.fi

Tätä osasto voi tehdä:

-omien nettisivujen ja esim. facebook-ryhmän luominen ja niiden ylläpito

-tiedotus IPU:n toiminnasta paikalliselle medialle

-IPU:n materiaalin jakaminen

-kannanotot paikallisista asioista medialle

-uusien jäsenten ja IPU-lehden tilaajien hankinta

-tuleviin vaaleihin valmistautuminen, mm. materiaalin hankinta

-tilaisuuksien järjestäminen, jne

Piirijärjestö

Piirijärjestön (piirin) tarkoituksena on ohjata IPU:n toimintaa alueellaan. Piiri voi olla vaalipiirin tai sen osan suuruinen.

Piirin perustaminen ja sen säännöt on hyväksyttävä IPU:n puoluehallituksessa. Piirit ovat kuitenkin itsenäisiä yhdistyksiä.

Toiminnan rahoitus

On tärkeää pyrkiä omaehtoiseen toimintaan. Tällä hetkellä Itsenäisyyspuolue ei saa mitään julkista tukea, vaan toimii jäsentensä ja kannattajiensa tuella.

Puolue toimittaa myytäviä tuotteita (esim. kirjat ja paidat) piireille ja osastoille omakustannushintaan. Tuotteiden myyntitulot käytetään IPU:n paikallisen työn rahoittamiseen. Puoluetyö on yleishyödyllistä toimintaa, joten sen rahoittamiseksi tehtävä myynti on verovapaata.

Osasto ja piiri voi sääntöjensä mukaan ottaa vastaan lahjoituksia. Rahankeräykseen, jossa vedotaan yleisöön esim. lehti-ilmoituksilla, nettisivulla tai muulla tavoin, tarvitaan rahankeräyslupa. Lupaa voi hakea piiri, osasto tai ehdokkaan tukiyhdistys.

Rahankeräyslakiin on syytä tutustua http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060255

Vaaleja varten osastojen, piirien ja tukiyhdistysten on syytä hakea ajoissa rahankeräyslupaa http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/0/0A14F93E322B026BC22571DA002EBE85?opendocument

Jos samalta lahjoittajalta kalenterivuoden aikana saadut lahjoitukset ylittävät yhteensä 1500 euroa, on niistä tehtävä ilmoitus http://www.puoluerahoitus.fi/

   

2. Vaalit

Kuntavaalit

IPU:n kuntavaalien 2017 teemoja ovat:

-Oikeudenmukaisuuden ja inhimillisyyden korostaminen päätöksenteossa

-Maksuttomien peruspalvelujen turvaaminen

-Keskittämisen sijaan vallan ja pääomien hajauttamista

-Kuntaliitoksia vain osallisten kuntien kansanäänestysten hyväksyminä

-Kuntajohtajien valinta kunnallisten kansanäänestysten perusteella

IPU:n ehdokkaaksi voi lähteä myös sitoutumattomana.

Hyvän vaalituloksen takaa varmimmin hyvä ja mahdollisimman laaja ehdokaslista.

Ehdokasasettelulomakkeet löytyvät täältä

http://www.vaalit.fi/fi/index/vaalit/kunnallisvaalit/vaalikelpoisuusjaehdokasasettelu/ehdokasasettelulomakkeet-kunnallisvaalit.html

Eduskuntavaalit

IPU osallistuu eduskuntavaaleihin ja tarjoaa niissä rakentavan vaihtoehdon nykyiselle suurten jäsenmaiden ja suuryritysten johtaman EU:n valtaan alistuneelle politiikalle.

Seuraavat eduskuntavaalit ovat viimeistään keväällä 2019. Jotta IPU:sta tulee niissä vaaleissa eduskuntapuolue, on valmistauduttava ajoissa tavoitteena täydet ehdokaslistat mahdollisimman monessa vaalipiirissä.

IPU:n ehdokkaan on sitouduttava periaatteeseen, että jokainen ihminen on yhtä arvokas kansallisuudesta, etnisestä taustasta, uskonnosta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta.

IPU:n listalla voi olla myös sitoutumattomana ehdokkaana. Odotamme kuitenkin, että ehdokkaat sitoutuvat IPU:n tärkeimpiin tavoitteisiin.

IPU:n ehdokkaiden ei tule kilpailla keskenään, vaan kannustaa toisiaan hyvään vaalityöhön.

Vaalitietoa löytyy oikeusministeriön sivulta http://www.vaalit.fi/index.htm

 

3. Mitä tehdä käytännössä?

Selvitä onko kotikunnassasi IPU:n osasto. Ellei ole, perusta sellainen (katso kohta 1.)

IPU:n viestiä voidaan viedä ihmisille eri tavoin. Netti ei tavoita kaikkia. Tehokkain vaikutus on ihmisten keskinäisellä keskustelulla. IPU:sta voi kertoa ja keskustella sosiaalisen median lisäksi esim. toreilla

http://www.tuletorille.fi/ ja markkinatapahtumissa (tietoa esim:)

http://www.markkina.net/

IPU:n materiaalin jakaminen on yksi keino viedä viestiä. Osa jaetusta materiaalista saavuttaa kiitollisia lukijoita ja loppuosakin tekee IPU:a tunnetuksi.

Rahallisten voimavarojen niukkuutta voidaan korvata talkootyöllä ja ideoilla.

 

4. Miten ehdokkaaksi?

Kun olet kiinnostunut ehdokkuudesta tulevissa vaaleissa, ota yhteyttä puoluesihteeri@ipu.fi tai puh. 045-6720025.

IPU:n nettisivulta löytyy myös ehdokkaaksi-ilmoittautumislomake.

Tervetuloa mukaan tärkeään työhön!

www.ipu.fi

 

Itsenäisyyspuolueen tavoitteena on tasa-arvoon perustuva, ihmisläheinen ja oikeudenmukainen yhteiskunta, joka turvaa myös tulevien sukupolvien elämisen mahdollisuudet.

 1. Suomen itsenäisyys, laillisuus ja kansanvalta on palautettava irtautumalla rahavallan ohjaamasta EU:sta.

 2. Suomessa on otettava käyttöön oma raha, Suomen markka ja oma itsenäinen raha- ja talouspolitiikka.

 3. Suomi on irrotettava EU:n sotilasliittokehityksestä ja pidettävä kansainvälisten selkkausten ulkopuolella harjoittamalla johdonmukaista ja luotettavaa puolueettomuuspolitiikkaa. NATO-jäsenyys on torjuttava. Maanpuolustuksen on perustuttava yleiseen asevelvollisuuteen.

 4. Tuloeroja on kavennettava. Alle 60 000 markan (10 000 euron) vuosiansiot on tehtävä verottomiksi. Kuntien talous on turvattava valtionapujärjestelmän muutoksella. Kaikkia tuloja, myös pääoma- ja kunnallisverotuksessa, on verotettava progressiivisesti. Pienten tulojen verotusta on helpotettava ja suurten veroa progressiivisesti lisättävä. Suurten omaisuuksien progressiivinen omaisuusvero on palautettava.

 5. Jokaisella on oltava perustuslaillinen oikeus työhön. Työssä jaksamista on helpotettava työtä jakamalla ja lyhentämällä yleinen työaika 35 tuntiin viikossa. Työntekijän asemaa hänestä riippumattoman irtisanomisen varalta on tuntuvasti parannettava.

 6. Markkinoiden tulee palvella kansalaisia eikä päinvastoin. Taloutta on säänneltävä. Pääomapako Suomesta on pysäytettävä. Valtion yritysten myynti on lopetettava.

 7. Pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä on parannettava. Työllistämistä ehkäisevät työn sivukulut on poistettava ja vastaavat verotulot on kerättävä tuotannon perusteella.

 8. Elintarvikkeiden arvonlisävero on poistettava. Arvonlisäverovelvollisuuden alaraja tulee korottaa 600 000 markan (100 000 euron) liikevaihtoon.

 9. On toteutettava sosiaalisesti oikeudenmukainen perustulojärjestelmä, joka rohkaisee toimeliaisuuteen ja mahdollistaa riittävän toimeentulon kaikissa elämän tilanteissa.

 10. Koko maa on pidettävä asuttuna. Elintarvikeomavaraisuus, inhimillisen kokoisten perheviljelmien toiminta ja toimeentulo sekä maaseudun elinvoima on palautettava. Geenimuunneltujen elintarvikkeiden ja raaka-aineiden tuonti Suomeen on kiellettävä.

 11. Suomen energiahuollon tulee perustua ensisijaisesti kotimaisiin uusiutuviin energialähteisiin, energiankäytön tehostamiseen ja säästämiseen.

 12. Eläkeläisten sorto on lopetettava. Kansaneläke on korotettava 4200 markkaan (700 euroon). On määrättävä eläkekatto.

 13. Lapsiperheille on taattava riittävä toimeentulo sekä mahdollisuus valita lasten kotihoito taloudellisesti todellisena vaihtoehtona päivähoidon kanssa.

 14. Peruskoulutuksesta ja jatko-opintomahdollisuuksista on huolehdittava tasapuolisesti, oppilaiden erilaiset taipumukset ja tarpeet huomioon ottaen.

 15. Vanhusten, vammaisten ja sairaanhoidon palvelut on turvattava yhteiskunnan toimesta asuinpaikkakunnasta riippumatta.

 16. Kohtuuhintainen asuminen sekä turvallinen ja viihtyisä ympäristö on taattava kaikille suomalaisille.

 17. Ylivelkaantuneiden ja heidän takaajiensa asemaa on parannettava.

 18. Puolueita on kohdeltava tasapuolisesti. Puoluetuki on lopetettava. Puoluerahoitus ja sen lähteet on tehtävä julkisiksi. Kaikille rekisteröidyille puolueille on taattava tasapuolinen mahdollisuus tuoda ohjelmansa esille julkisissa sähköisissä tiedotusvälineissä.

 19. Itsenäisen maan oikeuksiin kuuluva rajavalvonta on palautettava maamme kaikille rajoille. On tehostettava toimia huume- ja muun rikollisuuden torjumiseksi ja kansalaisten turvallisuuden lisäämiseksi.

 20. Perustuslakien noudattamista valvomaan on asetettava poliittisesti riippumaton perustuslakituomioistuin.